top of page

สตง. แต่งตั้ง “อาจารย์ทอมมี่” เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี


สตง. แต่งตั้ง “อาจารย์ทอมมี่” เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี
สตง. แต่งตั้ง “อาจารย์ทอมมี่” เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบต้องการแต่งตั้ง อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) ให้เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้กับการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการเงินและการบัญชี


โดยที่ปรึกษามีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


เนื่องจากอาจารย์ทอมมี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ประยุกต์ความรู้มาใช้กับมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ที่ต้องอาศัยการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น TFRS2, TFRS9, TFRS16, หรือ TFRS17 อีกทั้งมี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงินโดยใช้หลักสถิติประยุกต์เข้ามาประเมินมูลค่าให้เหมาะสม และมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมการเงินและการบัญชี เพื่อสื่อสารและอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้กับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้

สตง. แต่งตั้ง “อาจารย์ทอมมี่” เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี
สตง. แต่งตั้ง “อาจารย์ทอมมี่” เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี

อาจารย์ทอมมี่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินมา 24 ปี ด้วยดีกรี MBA Finance และ ดีกรีวิศวกรรมการเงิน เกรด 3.87 มีสอบคุณวุฒิคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิ CFA level 2 และ คุณวุฒิ FRM (Financial Risk Manger) ของสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาธุรกิจประกันภัย ประธานกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาคมประกันชีวิตไทย กรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยของสมาคมประกันวินาศภัยไทย กรรมการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม และได้รับรางวัลทางสังคมมาตลอด เช่น “Young ASEAN Manager Award (YAMA)” จากสภาธุรกิจประกันภัยในอาเซียน รางวัล “นักสถิติดีเด่นแห่งชาติ” จากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และ “อาจารย์ดีเด่น” จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิด้า และ รางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งชาติ จาก มสวท. เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

สตง. แต่งตั้ง “อาจารย์ทอมมี่” เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี
สตง. แต่งตั้ง “อาจารย์ทอมมี่” เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี

แนวทางการทำงานให้ สตง.ของอาจารย์ทอมมี่จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ต้องอาศัยหลักสถิติประยุกต์มาสร้างแบบจำลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัว TFRS9 ที่เป็นการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และอาจจะต่อไปถึง TFRS17 ที่เป็นการประเมินมูลค่าสำรองกรมธรรม์ เป็นต้น รวมถึงให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีโดยเฉพาะกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ที่สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เคยทำให้ภาคเอกชนมาก่อน และให้ข้อเสนอแนะในการหาทางออกและแก้ปัญหาในกรณีที่มีความคลุมเครือในแบบจำลองทางการเงินต่างๆ ที่ต้องอาศัยการคำนวณที่ซับซ้อน

สตง. แต่งตั้ง “อาจารย์ทอมมี่” เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี
สตง. แต่งตั้ง “อาจารย์ทอมมี่” เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี

เส้นทางการทำงานคร่าวๆ ของคุณทอมมี่

· 10 ปีแรก (ฝึกฝนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) - เริ่มต้นสายอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำงานอยู่ AIA โดยเรียนรู้งานในประเทศไทย 4 ปี และย้ายไปประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ที่ฮ่องกงได้ 6 ปี โดยระหว่างที่ทำงานอยู่ตลอดในช่วง 10 ปีแรกของการทำงาน ก็ได้สอบคุณวุฒิต่างๆ ไปด้วย

· 6 ปี (เติบโตในบริษัทเอกชน และทำจิตอาสาไปด้วย) - หลังจากนั้นก็กลับมาที่ AIA ประเทศไทย ทำงานอย่างหนักจนได้ขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งในระหว่างนั้น ก็ทำจิตอาสาช่วยสังคม รับตำแหน่งต่าง ๆ เช่น กรรมการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จนได้ขึ้นเป็น รองนายกสมาคมฯ และ ได้ขึ้นเป็น นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย อยู่ถึง 3 สมัยติดต่อกัน จนได้รับตำแหน่งและรางวัลทางสังคมที่อยู่นอกเหนือไปกว่านั้น ในระหว่างนั้น ก็ถูกรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็เลยมีลูกศิษย์มากมาย และคนเรียกติดปากกันว่า อาจารย์ทอมมี่

· 8 ปีให้หลัง (ออกมาใช้ความรู้อย่างเต็มที่) ตัดสินใจลาออกจาก AIA เพื่อมาเปิดบริษัทของตนเอง เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นได้เต็มที่ โดยเป็นบริษัทที่ปรึกษาและส่วนหนึ่งก็เป็นอาจารย์บรรยายให้กับผู้สอบบัญชี สำนักสอบบัญชีต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงทำจิตอาสาบรรยายให้หน่วยงานรัฐ เช่น คปภ. สตง. กลต. และ แบงก์ชาติ ด้วย

· ปัจจุบัน อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับ ภาครัฐ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทประกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีต่างๆ เช่น การคำนวณผลประโยชน์พนักงาน (TAS19) การประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) การตั้งสำรองผลขาดทุนทางเครดิต (TFRS9) สัญญาเช่า (TFRS16) สำรองกรมธรรม์ (TFRS17) หรือ การประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีอื่นๆ (TFRS2, TFRS3, TAS38) เป็นต้น


ที่มา : สยามรัฐ

Comments


bottom of page